Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά ακινήτου (μονοκατοικίας) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Αναλυτικότερα: Οικόπεδο επιφάνειας 657,29 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης μετ’ επ’ αυτού τριώροφη κατοικία, αποτελούμενη, κατόπιν τακτοποίησης, από δεύτερο (Β) υπόγειο επιφάνειας 349,30 τ.μ. ,πρώτο (Α) υπόγειο επιφάνειας 168,35 τ.μ. , ισόγειο επιφάνειας 155,38 τ.μ. ., πρώτο όροφο επιφάνειας 124,36 τ.μ., δεύτερο όροφο επιφάνειας 132,31 τ.μ. και δώμα που περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμακοστασίου καθώς και ελεύθερο χώρο. Στο οικόπεδο περιλαμβάνεται κολυμβητική δεξαμενή επιφανείας 58,82 τ.μ. κατόπιν τακτοποίησης. Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Ναρκίσσου 21 στο Παλαιό Ψυχικό, στην Δημοτική Ενότητα Ψυχικού, του ομώνυμου Δήμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.

Η REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την επιλογή αναδόχου για την αγορά του ως άνω περιγραφόμενου ακινήτου.

 

REM ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Α.Ε.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά: (α)  παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία, (β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, (γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του και (στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 28η Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. να επισκεφτούν το ακίνητο σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή του, καθώς και ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) τα κάτωθι αρχεία:

  • Στέλεχος και σχέδια (διαγ. Κάλυψης, κατόψεις) οικοδομικής αδείας υπ’ αρ. 1426/2002
  • Τοπογραφικό οικοδομικής αδείας υπ’ αρ. 1426/2002
  • Δήλωση, σχέδια (διαγ. Κάλυψης, κατόψεις, τομές) και λοιπά έγγραφα τακτοποίησης Ν.4495/17
  • Πίνακας επιφανειών μετά την τακτοποίηση Ν.4495/17
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 

κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου του προς πώληση ακινήτου και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης/επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η  2α Μαρτίου 2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές για το διαγωνισμό υποβάλλονται σφραγισμένες, στην REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564), προσωπικά ή με εκπρόσωπο, στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου και επιπρόσθετα την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο: «Οικόπεδο επιφάνειας 657,29 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης μετ’ επ’ αυτού τριώροφη κατοικία, αποτελούμενη, κατόπιν τακτοποίησης, από δεύτερο (Β) υπόγειο επιφάνειας 349,30 τ.μ. ,πρώτο (Α) υπόγειο επιφάνειας 168,35 τ.μ. , ισόγειο επιφάνειας 155,38 τ.μ. ., πρώτο όροφο επιφάνειας 124,36 τ.μ., δεύτερο όροφο επιφάνειας 132,31 τ.μ. και δώμα που περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμακοστασίου καθώς και ελεύθερο χώρο. Στο οικόπεδο περιλαμβάνεται κολυμβητική δεξαμενή επιφανείας 58,82 τ.μ. κατόπιν τακτοποίησης. Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Ναρκίσσου 21 στο Παλαιό Ψυχικό, στην Δημοτική Ενότητα Ψυχικού, του ομώνυμου Δήμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής».

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο επιμελώς σφραγισμένο, σε ένα αντίγραφο, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και αποκλείονται της διαδικασίας έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων ή άλλων. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς. Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του ακινήτου και τον τρόπο καταβολής αυτού.

Οι υποψήφιοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση. 2) Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. 3) Υπογραφή του προσφέροντος, και 4) Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την αγορά του άνω ακινήτου. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 02/03/2023 ή σε άλλη ημερομηνία που θα ορίσει η επιτροπή αξιολόγησης, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η προσφορά με το συνολικά υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του περιγραφόμενου ακινήτου. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος του συνολικά προσφερόμενου από αυτούς τιμήματος για την αγορά  του εν θέματι ακινήτου), βελτίωση ή περισσότερες από μία βελτιώσεις των προσφορών κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης του ακινήτου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός δύο εβδομάδων από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε., διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν το ακίνητο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε.  μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή/ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η μεταβίβαση του ακινήτου σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την ημέρα που θα κληθεί από το αρμόδιο τμήμα και θα αποσταλεί στον πλειοδότη η ως άνω απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος πώλησης του ακινήτου. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας εκτιμάται ότι θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού, διάστημα το οποίο δύναται να τροποποιηθεί κατά την κρίση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης -βάσει εγγράφων- των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων, εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε. κατά τη διαδικασία  συμμετοχής τους στον παρόντα διαγωνισμό, θα διεξάγεται μόνο για το σκοπό που περιγράφεται στο παρόν κείμενο και σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την «Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» και του Ν. 4624/2019 περί ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σχετικά με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, η REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε. δεσμεύεται πλήρως, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης αυτής. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που θα περιέλθουν στην κατοχή της REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε. , θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού και θα διαγραφούν από τα αρχεία της εταιρείας  τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός αν άλλως συναινέσουν εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι.

 

Στα πλαίσια της συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα που είναι δυνατό να περιέχονται στα σχετικά έγγραφα που θα λάβουν οι συμμετέχοντες, οφείλουν κι εκείνοι με τη σειρά τους να συμμορφώνονται  πλήρως με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά μόνο για το σκοπό της αξιολόγησης του περιγραφόμενου ακινήτου, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να  επιστρέψουν ή να καταστρέψουν τα έγγραφα και σε κάθε περίπτωση  να  διαγράψουν τα σχετικά στοιχεία εφόσον αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά το πέρας του διαγωνισμού.

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, την επεξεργασία, αποθήκευση ή διαβίβαση εκτός του σκοπού του διαγωνισμού, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα του ακινήτου προς πώληση, τα οποία θα λάβουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. μεταβιβάζει το πωλούμενο ακίνητο όπως αυτό είναι και βρίσκεται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά του. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά του ακινήτου πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάστασή του  πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν το πωλούμενο ακίνητο από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζουν και ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η REM Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε. δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα του πωλούμενου ακινήτου.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι οι συμμετέχοντες έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.