Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ακινήτων

Έχοντας δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management χρησιμοποιεί βέλτιστες πρακτικές και δεδομένα πραγματικού χρόνου για να αντιμετωπίσει και να βελτιώσει όλα τα θέματα που άπτονται της διαχείρισης ενός ακινήτου. Για να διασφαλιστεί η εξειδικευμένη γνώση στον τομέα, η ομάδα βασίζεται στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, έτσι ώστε όλες οι ακολουθούμενες διαδικασίες να είναι όσο δυνατόν βέλτιστες και σύμφωνες με τα προδιαγεγραμμένα στάνταρντ.

Στον τομέα αυτόν οι υπηρεσίες της ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management Α.Ε. περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση μισθωτών και των σχετικών συμβάσεων
  • Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων και δαπανών
  • Καθαρισμό, φύλαξη, ασφάλιση και λοιπές υπηρεσίες
  • Προληπτική συντήρηση H/M και διασφάλιση της λειτουργικότητας κτηρίων και συγκροτημάτων
  • Αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων και στοιχείων ενός ακινήτου με χρήσεις που προσθέτουν έσοδο στον ιδιοκτήτη χωρίς να θίγουν τις μισθωτικές συμβάσεις