Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς με τη συνεργασία της Πειραιώς Real Estate , ενεργώντας ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (TAA), έχει αναλάβει τη διαχείριση συνολικά €40 εκατ. περίπου, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA – Πρόγραμμα Ελλάδας και χρηματοδότησε 8 έργα αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Υποστηρίζει έργα αστικής ανάπλασης μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων.
Οι συνολικοί πόροι που διατέθηκαν στα εν λόγω έργα από το πρόγραμμα JESSICA και την Τράπεζα Πειραιώς ανήλθαν σε €42,2 εκατ. για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας (πλέον των €12,6 εκατ. της ίδιας συμμετοχής) και οι συνολικές νέες θέσεις εργασίας (κατασκευή και λειτουργία) διαμορφώθηκαν σε 532.