Ρουμανία

Piraeus Real Estate Consultants S.R.L
Str. Nicolae Caramfil Nr. 63A, 014142 Bucharest, Romania
Tel: (+4) 021 308 77 68
Email: office@prec.ro