Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά ενός οικοπέδου συνολικής εκτάσεως τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 1.093,50 τ.μ. και σύμφωνα με το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου μέτρων τετραγωνικών 1,103 τ.μ. -μετά του επ’ αυτού διώροφης κατοικίας, η οποία αποτελείται από: Α) Υπόγειο, το οποίο περιλαμβάνει κατά τον τίτλο κτήσης i) χώρους συνολικής επιφάνειας 268,33 τ.μ. ii) χώρο επιφάνειας 33,00 τ.μ. και iii) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιφανείας 34,02 τ.μ., Β) Ισόγειο, το οποίο περιλαμβάνει κατά τον τίτλο κτήσης i) χώρους συνολικής επιφάνειας 211,22 τ.μ. και ii) κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 30,93 τ.μ. και Γ) όροφο, ο οποίος περιλαμβάνει σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης χώρους συνολικής επιφάνειας 187,70 τ.μ. Επί του ακάλυπτου τμήματος του οικοπέδου έχει κατασκευαστεί πισίνα συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 60,00 τ.μ. Το ανωτέρω οικόπεδο βρίσκεται στην Εκάλη Αττικής ,στην κτηματική περιφέρεια του ομώνυμου Δήμου στο 49ο Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.49) στο οποίο φέρει τον αριθμό 5, επί της οδού Θέτιδος στην αρίθμηση 67.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 21η Ιανουάριου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«Οικόπεδο, εκτάσεως – κατά τον  τίτλο κτήσης- μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ και 0,84 (7.778,84τ.μ.), μετά του επ΄αυτού εργοστασιακού συγκροτήματος, στον οποίο σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης  υφίστανται σε αυτό  τα εξής  δώδεκα  (12)  κτίρια: 1) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑ (1), συνολικής επιφάνειας  μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων δύο και 0,44 (802,44τ.μ.). 2) Το ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΟ  (2) συνολικής επιφανείας  μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων ογδόντα εννέα και 0,76 (889,76 τ.μ.). 3) Το ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΑ (3) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά και 0,33 ( 4.497,33τ.μ.).4)Το ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων είκοσι οκτώ και 0,75 (228,75τ.μ.) 5) Το ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΝΤΕ (5) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων  και 0,62 ( 974,62τ.μ.). 6) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΙ (6) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σαράντα οκτώ και 0,12 (48,12τ.μ.), 7) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΤΑ (7) μέτρων τετραγωνικών χιλίων  τετρακοσίων είκοσι οκτώ και 0,81 (1.428,81 τ.μ.). 8) Το ΚΤΙΡΙΟ ΟΚΤΩ (8)  συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών έντεκα και 0,45 (11,45 τ.μ.). 9) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΝΕΑ (9) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων  εννιακοσίων  εβδομήντα (1.970 τ.μ.). 10) Το ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΚΑ (10) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων τριών  και 0,70 (703,70τ.μ.). 11) Το ΚΤΙΡΙΟ ENTEKA (11) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων τριών  και 0,83 (403,83τ.μ.). 12) Το ΚΤΙΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων  σαράντα επτά και 0,09 (647,09τ.μ.). Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται στο με αριθμό 255-256 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη, Ομηρίδου  Σκυλίτση και Αθανασίου Διάκου στον Πειραιά,  στην περιφέρεια της πόλεως του Δήμου Πειραιά , στη θέση «ΓΩΝΙΑ ή ΤΑΠΙΑ» ήδη στη Δημοτική Ενότητα Πειραιά, Δήμου Πειραιά,  Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής .»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 14η Ιανουάριου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

«’Ένα (1) γήπεδο – αγροτεμάχιο, άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα τεσσάρων και εβδομήντα εκατοστών (7.864,70 τ.μ.) και σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός (7.721,00 τ.μ.) μετά του επ’ αυτού υπάρχοντoς πολυώροφου κτιρίου, που βρίσκεται στην Άνοιξη Αττικής και μετά την περάτωση της Εθνικής οδού υπήχθη Διοικητικά στην Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής, και συγκεκριμένα στο 23ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, εκτός των ορίων του οικισμού και εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητας Κρυονερίου, της τέως Κτηματικής Περιφέρειας της Κοινότητας Παλαιό Μπογιάτι και τέως του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, κατά τη θέση «Καψάλα» του γνωστού υπό το όνομα «Μπογιάτι» αγροκτήματος», το οποίο έχει λάβει ΚΑΕΚ 050740404001/0/0.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 29η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά κτιρίου γραφείων αποτελούμενου από δύο (2) υπόγεια, ισόγειο, τρεις (3) ορόφους και δώμα, σε οικόπεδο επιφάνειας, κατά το τίτλο κτήσης, 2.895,33 τ.μ., στη συμβολή των οδών Πάτμου 16-18 & Αποστόλου Παύλου, στο Μαρούσι, στη δημοτική ενότητα Αμαρουσίου, του Δήμου Αμαρουσίου, Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 9 Ιανουαρίου 2019

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά εν συνόλω τεσσάρων (4) ορόφων/γραφείων και τριάντα (30) υπογείων θέσεων στάθμευσης σε κτίριο γραφείων και καταστημάτων που αποτελείται από τέσσερα (4) υπόγεια, ισόγειο και πέντε (5) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, και βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 326, στη δημοτική ενότητα Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου, Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 9 Ιανουαρίου 2019