«Μία μεζονέτα Δ2 συγκροτήματος μεζονετών ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που έχει ανεγερθεί σε αγροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, στη θέση παλαιότερα «ΑΝΕΡΟΥΣΙΚΑ» και ήδη «ΧΟΥΛΑΚΙΑ – ΑΝΕΡΟΥΣΙΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ» της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονιών της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά μίας μεζονέτας Δ2 συγκροτήματος μεζονετών ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που έχει ανεγερθεί σε αγροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, στη θέση παλαιότερα «ΑΝΕΡΟΥΣΙΚΑ» και ήδη «ΧΟΥΛΑΚΙΑ – ΑΝΕΡΟΥΣΙΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ» της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονιών της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το άνω αγροτεμάχιο είναι εκτός σχεδίου και είναι άρτιο και μη οικοδομήσιμο με τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης που ισχύουν και έχει έκταση τετραγωνικά μέτρα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ (4.168,00τ.μ.) Κατά νεότερη καταμέτρηση έχει επιφάνεια τετραγωνικά μέτρα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα και είκοσι οκτώ εκατοστά (4.250,28τ.μ.) και βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)  και είναι άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν οφείλει εισφορά του Ν.1337/1983 σε γη και χρήμα. Επί του άνω αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί βάσει της υπ’ αριθμ. 442/11-07-2002 άδειας οικοδομής της Νομαρχίας Κυκλάδων όπως αναθεωρήθηκε με την από 12/04/2006 πράξη και την από 26/7/2006 της άνω αρχής, η διώροφη μεζονέτα Δ2 αποτελούμενη από ισόγειο (χαρακτηρισθέν ως υπόγειο στην άδεια οικοδομής), ημιώροφο και όροφο (χαρακτηρισθέντα ως ισόγειο στην άδεια οικοδομής) που επικοινωνούν με εσωτερικό κλιμακοστάσιο, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 290850114007/0/5 ιδιοκτησία. Το ισόγειο της μεζονέτας περιλαμβάνει: α) Στη στάθμη -1,23 ένα (1) υπνοδωμάτιο με ιδιαίτερο λουτρό και έξοδο επικοινωνίας προς το νότιο ακάλυπτο ελεύθερο χώρο του γηπέδου, χωλ με κεντρική λινοθήκη, βοηθητικό χώρο (μηχανοστάσιο – πλυντήριο), μικρή αποθήκη και κλιμακοστάσιο εσωτερικής επικοινωνίας, β) Στη στάθμη +0,05 τον χώρο υποδοχής με έξοδο προς το νότιο ακάλυπτο ελεύθερο χώρο του γηπέδου, τζάκι, W.C. ξένων, μικρή κλίμακα επικοινωνίας και ένα (1) υπνοδωμάτιο με ιδιαίτερο λουτρό με ντους, κλίμακα εσωτερικής επικοινωνίας και έξοδο προς την κλειστή περιμετρικά αυλή Δ2 και γ) Στη στάθμη +0,40 μηχανοστάσιο – πλυντήριο, διάδρομο, ένα (1) υπνοδωμάτιο με ιδιαίτερο λουτρό με ντους και δωμάτιο – γραφείο με ιδιαίτερο W.C. και ντους, αμφότερα με έξοδο επικοινωνίας προς εσωτερική αυλή Δ2,  έχει επιφάνεια τετραγωνικά μέτρα εκατόν εβδομήντα ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (171,18τ.μ.) Ο ημιώροφος της μεζονέτας περιλαμβάνει στη στάθμη + 1,40 ένα (1) υπνοδωμάτιο με  ιδιαίτερο λουτρό με ντους, έξοδο προς νότια ανοικτή βεράντα,  πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο εσωτερικής επικοινωνίας, βοηθητικό χώρο (πατάρι) άνωθεν του λουτρού του ισογείου υπνοδωματίου και κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με το ισόγειο και τον όροφο,  έχει επιφάνεια τετραγωνικά μέτρα πενήντα πέντε και ογδόντα επτά εκατοστά (55,87τ.μ.) Ο όροφος της μεζονέτας περιλαμβάνει: α) Στη — στάθμη +2,80 την κεντρική είσοδο της μεζονέτας με χωλ εισόδου, W.C. ξένων, τραπεζαρία με έξοδο προς τη νότια ανοικτή βεράντα, κουζίνα και κλιμακοστάσιο εσωτερικής επικοινωνίας και β) Στη στάθμη +4,25 ανοικτή βεράντα εισόδου, βόρεια είσοδο της μεζονέτας, πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο εσωτερικής επικοινωνίας, υπνοδωμάτιο με ιδιαίτερο λουτρό με ντους και έξοδο προς τη νότια ανοικτή βεράντα,  έχει επιφάνεια τετραγωνικά μέτρα ενενήντα δύο και εξήντα τέσσερα εκατοστά (92,64τ.μ.) Η μεζονέτα Δ2 έχει συνολική επιφάνεια τετραγωνικά μέτρα τριακόσια δεκαεννέα και εξήντα εννέα εκατοστά (319,69τ.μ.) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο γήπεδο τριακόσια τριάντα χιλιοστά (330/1000) εξ αδιαιρέτου. Στην άνω μεζονέτα ανήκουν κατά το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης τμήματα του γηπέδου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων τριακοσίων ενενήντα πέντε (395,00 τ.μ.) και συγκεκριμένα: α) Τμήμα του γηπέδου επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων εξήντα εννέα (69,00τ.μ.), β) Τμήμα του γηπέδου επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων τριακοσίων (300,00τ.μ.), εκ των οποίων ανοικτή κολυμβητική δεξαμενή επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων πενήντα (50,00 τ.μ.)  και γ) Τμήμα του γηπέδου επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων είκοσι έξι (26,00 τ.μ.), το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως αποκλειστικός χώρο στάθμευσης για την άνω μεζονέτα. Στο νότιο τμήμα της επιφάνειας αποκλειστικής χρήσης της άνω μεζονέτας Δ2 έχει κατασκευασθεί ξύλινη πέργκολα σκεπαστή με καλαμωτή, η άνω ανοικτή κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) και BBQ. Η άνω μεζονέτα έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 με τη δήλωση με αύξοντα αριθμό 2293941, αριθμό πρωτοκόλλου 173316 και ηλεκτρονικό κωδικό 45ACE2681C852426, στην οποία υπήχθησαν οι κάτωθι αυθαίρετες κατασκευές / χρήσεις: α) Αλλαγή χρήσης τμημάτων του ισογείου (χαρακτηρισθέντος ως υπογείου στην άδεια οικοδομής) συνολικής επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων εκατόν είκοσι επτά και δεκαοκτώ εκατοστών (127,18 τ.μ.) από αποθήκες και δεξαμενές σε κατοικία, β) Κατασκευή καθ’ υπέρβαση της άδειας οικοδομής τμημάτων του ισογείου (χαρακτηρισθέντος ως υπογείου στην άδεια οικοδομής) συνολικής επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων σαράντα τεσσάρων (44,00 τ.μ.), γ) Κατασκευή καθ’ υπέρβαση της άδειας οικοδομής ημιώροφου επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων πενήντα πέντε και ογδόντα επτά εκατοστών (55,87τ.μ.), δ) Κατασκευή καθ’ υπέρβαση της άδειας οικοδομής τμημάτων του ορόφου (χαρακτηρισθέντος ως ισογείου στην άδεια οικοδομής) συνολικής επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων είκοσι πέντε και δεκαπέντε εκατοστών (25,15 τ.μ.) και ε) Λοιπές παραβάσεις όπως η εκχωμάτωση του υπογείου, διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή BBQ, ξύλινες πέργκολες με συμπαγές στέγαστρο από καλαμωτή, αλλαγή ανοιγμάτων όψεων και επενδύσεις τοίχων από πέτρα. Η ανωτέρω περιγραφή του ακινήτου έχει γίνει βάσει του τίτλου κτήσης.

Η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή  για την επιλογή αναδόχου για την αγορά του άνωθεν περιγραφόμενου ακινήτου ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά: (α)  παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία, (β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, (γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του και (στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 21η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, να επισκεφτούν το ακίνητο σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή του, καθώς και ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf)   Τον τίτλο κτήσης του ακινήτου, το τελευταίο τοπογραφικό,  μηχανικού, τις κατόψεις της ρύθμισης «ως κατασκευάστηκε», στέλεχος της αδείας, κατόψεις αναθεωρημένης αδείας και ΠΕΑ, κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου του προς πώληση ακινήτου και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Η υποβολή  προσφοράς στο διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές για το διαγωνισμό υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564) προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου και επιπρόσθετα την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «Προσφορά μίας μεζονέτας Δ2 συγκροτήματος μεζονετών ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που έχει ανεγερθεί σε αγροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, στη θέση παλαιότερα «ΑΝΕΡΟΥΣΙΚΑ» και ήδη «ΧΟΥΛΑΚΙΑ – ΑΝΕΡΟΥΣΙΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ» της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονιών της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η Τράπεζα Πειραιώς  Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς. Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά  που θα αφορά το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του παραπάνω ακινήτου και τον τρόπο καταβολής αυτού.

Οι υποψήφιοι  μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση. 2) Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. 3) Υπογραφή του προσφέροντος, και 4) Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την αγορά του άνω ακινήτου. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 21η Δεκεμβρίου 2021, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η προσφορά με το συνολικά υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του περιγραφόμενου ακινήτου. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος του συνολικά προσφερόμενου από αυτούς τιμήματος για την αγορά  του  παραπάνω ακινήτου), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης του ακινήτου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και  η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν το ακίνητο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η μεταβίβαση του ακινήτου σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και  της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος πώλησης του ακινήτου. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τράπεζα Πειραιώς μεταβιβάζει το πωλούμενο ακίνητο όπως αυτό είναι και βρίσκεται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά του. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά του ακινήτου πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση του ακινήτου πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν το πωλούμενο ακίνητο από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζουν και ότι η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E.  δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα του πωλούμενου ακινήτου.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.