Διοίκηση – Παρακολούθηση – Εποπτεία Κατασκευής Έργων

Η Πειραιώς Real Estate αναλαμβάνει τη διοίκηση καθώς και την παρακολούθηση και εποπτεία κατασκευής σύνθετων έργων, διασφαλίζοντας το εκτιμώμενο κόστος, την υψηλή ποιότητα και τον προσυπολογιζόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του κάθε έργου. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από τον τομέα της Τεχνικής Διεύθυνσης για όλα τα ιδιόκτητα, αλλά και τα έργα των πελατών της Τράπεζας Πειραιώς στα πλαίσια της συμφωνημένης χρηματοδότησης του εκάστοτε έργου.