«Οικόπεδο, ιδιοκτησίας της Πειραιώς LEASES Μ.Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου τούτου και επί της οδού Φωκιανού αριθμός 4. Κατά τον τίτλο κτήσης, το οικόπεδο αυτό α) έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και 0,75 (114,75τ.μ.) Κατά νεότερη μέτρηση και σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης έχει έκταση εκατόν δώδεκα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα πέντε εκατοστά (112,55τ.μ.) Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει αναγερθεί τετραώροφο κτίριο γραφείων σε πυλωτή με Α’ και Β’ Υπόγεια, δια της 617/2000 άδειας οικοδομής της Πολεοδομίας Δήμου Αθηναίων, όπως αναθεωρήθηκε με αριθμό αναθεώρησης 687/2000.Δυνάμει του υπ’ αριθ. 2718/23-3-2000 συμβολαίου έχουν παραχωρηθεί και δεσμευθεί για την εξυπηρέτηση του κτίσματος αυτού, δύο (2) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου στο ισόγειο της οικοδομής. Το ως άνω ακίνητο είναι μισθωμένο.»

«Οικόπεδο, ιδιοκτησίας της Πειραιώς LEASES Μ.Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου τούτου και επί της οδού Φωκιανού αριθμός 4. Κατά τον τίτλο κτήσης, το οικόπεδο αυτό α) έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και 0,75 (114,75τ.μ.) Κατά νεότερη μέτρηση και σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης έχει έκταση εκατόν δώδεκα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα πέντε εκατοστά (112,55τ.μ.) Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει αναγερθεί τετραώροφο κτίριο γραφείων σε πυλωτή με Α’ και Β’ Υπόγεια, δια της 617/2000 άδειας οικοδομής της Πολεοδομίας Δήμου Αθηναίων, όπως αναθεωρήθηκε με αριθμό αναθεώρησης 687/2000.Δυνάμει του υπ’ αριθ. 2718/23-3-2000 συμβολαίου έχουν παραχωρηθεί και δεσμευθεί για την εξυπηρέτηση του κτίσματος αυτού, δύο (2) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου στο ισόγειο της οικοδομής. Το ως άνω ακίνητο είναι μισθωμένο.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά ενός οικοπέδου, ιδιοκτησίας της  Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. και με διακριτικό τίτλο ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES ΜΑΕ που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου τούτου και επί της οδού Φωκιανού αριθμός 4. Κατά τον τίτλο κτήσης, το οικόπεδο αυτό α) έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και 0,75 (114,75τ.μ.) Κατά νεότερη μέτρηση και σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης έχει συνολική έκταση εκατόν δώδεκα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα πέντε εκατοστά (112,55τ.μ.) Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει αναγερθεί τετραώροφο κτίριο γραφείων σε πυλωτή με Α’ και Β’ Υπόγεια, δια της 617/2000 άδειας οικοδομής της Πολεοδομίας Δήμου Αθηναίων, όπως αναθεωρήθηκε με αριθμό αναθεώρησης 687/2000.Δυνάμει του υπ’ αριθ. 2718/23-3-2000 συμβολαίου έχουν παραχωρηθεί και δεσμευθεί για την εξυπηρέτηση του κτίσματος αυτού, δύο (2) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου στο ισόγειο της οικοδομής. Το Β’ Υπόγειο του άνω κτιρίου αποτελείται από κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους και έχει συνολικό εμβαδόν σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης ογδόντα έξι τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (86,70τ.μ.). Το Α’ Υπόγειο του άνω κτιρίου αποτελείται από κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους και έχει συνολικό εμβαδόν εκατόν δέκα τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα εκατοστά (110,90τ.μ.). Το Ισόγειο- Πυλωτή του άνω κτιρίου σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, χώρο κυρίας χρήσεως επιφάνειας είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20,00τ.μ.) και δύο θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην Πυλωτή. Ο Α’ όροφος του άνω κτιρίου αποτελείται από χώρους γραφείων και έχει συνολική επιφάνεια τετραγωνικά μέτρα σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης εβδομήντα επτά και 0,133 (77,133τ.μ.)Ο Β’ όροφος του άνω κτιρίου αποτελείται από χώρους γραφείων και έχει συνολική επιφάνεια τετραγωνικά μέτρα σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης εβδομήντα επτά και 0,133 (77,133τ.μ.) Ο Γ όροφος του άνω κτιρίου αποτελείται από χώρους γραφείων και έχει συνολική επιφάνεια σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τετραγωνικά μέτρα εβδομήντα επτά και 0,133 (77,133τ.μ.) Ο Δ’ όροφος του άνω κτιρίου αποτελείται από χώρους γραφείων και έχει συνολική επιφάνεια σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τετραγωνικά μέτρα εξήντα ένα και 0,223 (61,223 τ.μ.). Το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο είναι μισθωμένο.

Η Πειραιώς Real Estate M.A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Πειραιώς LEASES  Μ.Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την αγορά του κάτωθι ακινήτου ιδιοκτησίας της Πειραιώς LEASES  Μ.Α.Ε. :

Οικόπεδο, ιδιοκτησίας της  Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. και με το διακριτικό τίτλο ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES  που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου τούτου και επί της οδού Φωκιανού αριθμός 4. Κατά τον τίτλο κτήσης, το οικόπεδο αυτό α) έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και 0,75 (114,75τ.μ.) Κατά νεότερη μέτρηση και σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης έχει έκταση εκατόν δώδεκα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα πέντε εκατοστά (112,55τ.μ.) Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει αναγερθεί τετραώροφο κτίριο γραφείων σε πυλωτή με Α’ και Β’ Υπόγεια, δια της 617/2000 άδειας οικοδομής της Πολεοδομίας Δήμου Αθηναίων, όπως αναθεωρήθηκε με αριθμό αναθεώρησης 687/2000.Δυνάμει του υπ’ αριθ. 2718/23-3-2000 συμβολαίου έχουν παραχωρηθεί και δεσμευθεί για την εξυπηρέτηση του κτίσματος αυτού, δύο (2) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου στο ισόγειο της οικοδομής. Το Β’ Υπόγειο του άνω κτιρίου αποτελείται από κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους και έχει συνολικό εμβαδόν σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης ογδόντα έξι τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (86,70τ.μ.). Το Α’ Υπόγειο του άνω κτιρίου αποτελείται από κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους και έχει συνολικό εμβαδόν σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης εκατόν δέκα τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα εκατοστά (110,90τ.μ.). Το Ισόγειο- Πυλωτή του άνω κτιρίου αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, χώρο κυρίας χρήσεως συνολικής επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20,00τ.μ.) και δύο θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην Πυλωτή. Ο Α’ όροφος του άνω κτιρίου αποτελείται από χώρους γραφείων και έχει συνολική επιφάνεια σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τετραγωνικά μέτρα εβδομήντα επτά και 0,133 (77,133τ.μ.)Ο Β’ όροφος του άνω κτιρίου αποτελείται από χώρους γραφείων και έχει συνολική επιφάνεια σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τετραγωνικά μέτρα εβδομήντα επτά και 0,133 (77,133τ.μ.) Ο Γ όροφος του άνω κτιρίου αποτελείται από χώρους γραφείων και έχει συνολική  επιφάνεια σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τετραγωνικά μέτρα εβδομήντα επτά και 0,133 (77,133τ.μ.) Ο Δ’ όροφος του άνω κτιρίου αποτελείται από χώρους γραφείων και έχει συνολική επιφάνεια σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τετραγωνικά μέτρα εξήντα ένα και 0,223 (61,223 τ.μ.). Το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο είναι μισθωμένο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά:

(α)  παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία,

(β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,

(γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

(δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

(ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του,

(στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αγοράς του ως άνω ακινήτου έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την  14η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, να επισκεφτούν το ακίνητο σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή του, καθώς και ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf), τον τίτλο κτήσης του ακινήτου, στέλεχος οικοδομικής άδειας ανέγερσης με την αναθεώρηση αυτής, καθώς και των εγκεκριμένων σχεδίων,  κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου του προς πώληση ακινήτου και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate M. A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου  2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η υποβολή στο διαγωνισμό προσφοράς για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου -νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate M. A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564), με την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «Οικόπεδο, ιδιοκτησίας της  Πειραιώς LEASES Μ.Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου τούτου και επί της οδού Φωκιανού αριθμός 4. Κατά τον τίτλο κτήσης, το οικόπεδο αυτό α) έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τέσσερα και 0,75 (114,75τ.μ.) Κατά νεότερη μέτρηση και σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης έχει έκταση εκατόν δώδεκα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα πέντε εκατοστά (112,55τ.μ.) Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει αναγερθεί τετραώροφο κτίριο γραφείων σε πυλωτή με Α’ και Β’ Υπόγεια, δια της 617/2000 άδειας οικοδομής της Πολεοδομίας Δήμου Αθηναίων, όπως αναθεωρήθηκε με αριθμό αναθεώρησης 687/2000.Δυνάμει του υπ’ αριθ. 2718/23-3-2000 συμβολαίου έχουν παραχωρηθεί και δεσμευθεί για την εξυπηρέτηση του κτίσματος αυτού, δύο (2) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου στο ισόγειο της οικοδομής. Το ως άνω ακίνητο είναι μισθωμένο. », προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου.

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η  Πειραιώς LEASES  Μ.Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate M.A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς.

Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του παραπάνω ακινήτου και τον τρόπο καταβολής αυτού.

Οι υποψήφιοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση.
  2. Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.
  3. Υπογραφή του προσφέροντος.
  4. Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την αγορά του ακινήτου.

Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την  14η Δεκεμβρίου 2021, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού θα είναι η προσφορά με το εν συνόλω υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα. Η  Πειραιώς LEASES  Μ.Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος των προσφορών τους), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης του εν συνόλω ακινήτου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Πειραιώς KLEASES Μ.Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση  της Πειραιώς LEASES Μ.Α.Ε.

Η Πειραιώς LEASES  Μ.Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν εν συνόλω το ακίνητο  καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Πειραιώς LEASES Μ.Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate Μ. A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η εν συνόλω μεταβίβαση του ακινήτου σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Πειραιώς LEASES Μ.Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της Πειραιώς LEASES  Μ.Α.Ε. για την κατακύρωση, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος εν συνόλω πώλησης του ακινήτου. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω εν συνόλω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Πειραιώς LEASES  Μ.Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Πειραιώς LEASES  Μ.Α.Ε. μεταβιβάζει εν συνόλω το πωλούμενο ακίνητο όπως αυτό είναι και βρίσκεται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά του. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση του ακινήτου που τους ενδιαφέρει πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν εν συνόλω το πωλούμενο ακίνητο από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζουν και ότι η Πειραιώς LEASES  Μ.Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος , του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα του πωλούμενου ακινήτου.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.