«Ενιαίο οικόπεδο, μετά των επ’ αυτού κτιρίων, συγκεκριμένα υφίστανται δύο (2) κατοικίες και ένα (1) κτίριο αναψυχής κατά τον τίτλο κτήσης, εντός του υπ’ αριθμ. 14 Οικοδομικού Τετραγώνου της κτηματικής περιφέρειας της πρώην κοινότητας και ήδη Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής επί της Λεωφ. Μαραθώνος αριθμός 9 και στην ειδικότερη θέση “Άγιος Δημήτριος-Σπάτα ή “Δροσιά”»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά ενός ενιαίου οικοπέδου, μετά των επ’ αυτού κτιρίων και των πάσης φύσεως κτισμάτων ανεγερθέντων ή και μελλοντικών, των συστατικών, μερών, πραγμάτων, εγκαταστάσεων και παραρτημάτων του, το οποίο έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσης μέτρα τετραγωνικά δυο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά και ογδόντα εκατοστά (2.987,80τ.μ.) και βρίσκεται κατά τον τίτλο κτήσης εντός του υπ’ αριθμ. 14 Οικοδομικού Τετραγώνου της κτηματικής περιφέρειας της πρώην κοινότητας και ήδη Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής επί της Λεωφ. Μαραθώνος αριθμός  9 και στην ειδικότερη θέση “Άγιος Δημήτριος-Σπάτα” ή “Δροσιά”. Εκ της ως άνω όλης οικοπεδικής εκτάσεως: α) τμήμα επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων σαράντα δυο και είκοσι τριών εκατοστών  (542,23τ.μ.) είναι ρυμοτομούμενο, εκ του οποίου τμήμα επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών διακοσίων τεσσάρων και τριάντα εκατοστών (204,30τ.μ.) κείμενο μεταξύ του υπ’ αριθμόν 14 Οικοδομικού Τετραγώνου της Κοινότητας Δροσιάς και του υπ’ αριθμόν 15 Οικοδομικού Τετραγώνου της Κοινότητας Σταμάτας ρυμοτομείται από τη Λεωφόρο Μαραθώνος και έχει αφεθεί στην κοινή χρήση, β) έκταση κατά τον τίτλο κτήσης επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων (1.000τ.μ.) με πρόσοψη  επί της Λεωφόρου Μαραθώνος βρίσκεται εντός σχεδίου και είναι άρτια και οικοδομήσιμη και γ)  από το υπόλοιπο τμήμα του, επιφάνεια εκτάσεως  κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων σαράντα πέντε και πενήντα επτά εκατοστών (1.445,57τ.μ.) βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμη. Η δε υπόλοιπη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης πεντακοσίων σαράντα δυο και είκοσι τριών εκατοστών ( 542,23τ.μ.) ρυμοτομείται από τη Λεωφόρο Μαραθώνος όπως προαναφέρθηκε και είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμη. Επί του ως άνω ενιαίου οικοπέδου υφίστανται δύο (2) κατοικίες και ένα (1) κτίριο αναψυχής και συγκεκριμένα Α) η μία (1) κατοικία αποτελείται από α) υπόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών εξήντα τριών και δεκαπέντε  εκατοστών (63,15τ.μ.), β) ισόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών εξήντα τριών και δεκαπέντε εκατοστών (63,15τ.μ.) και γ) πρώτο (Α‘) όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης εξήντα τριών και δεκαπέντε εκατοστών (63,15τ.μ.) Β) η δεύτερη κατοικία (2) αποτελείται από α) υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριάντα και είκοσι εννέα εκατοστών (30,29τ.μ.), β) ισόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τριάντα και είκοσι εννέα εκατοστών (30,29τ.μ.) και γ) πρώτο (Α‘) όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριάντα και είκοσι εννέα εκατοστών (30,29τ.μ.) Γ) το κτίριο αναψυχής αποτελείται από α) υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριακοσίων πενήντα πέντε (355τ.μ.), β) ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριακοσίων πενήντα πέντε (355τ.μ.) και γ) πρώτο (Α‘) όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριακοσίων (300τ.μ.).

Η Πειραιώς Real Estate Μ. A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την αγορά του κάτωθι ακινήτου ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ήτοι:

ενός ενιαίου οικοπέδου, μετά των επ’ αυτού κτιρίων και των πάσης φύσεως κτισμάτων ανεγερθέντων ή και μελλοντικών, των συστατικών, μερών, πραγμάτων, εγκαταστάσεων και παραρτημάτων του, το οποίο έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσης μέτρα τετραγωνικά δυο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά και ογδόντα εκατοστά (2.987,80τ.μ.) και βρίσκεται κατά τον τίτλο κτήσης εντός του υπ’ αριθμ. 14 Οικοδομικού Τετραγώνου της κτηματικής περιφέρειας της πρώην κοινότητας και ήδη Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής επί της Λεωφ. Μαραθώνος αριθμός  9 και στην ειδικότερη θέση “Άγιος Δημήτριος-Σπάτα” ή “Δροσιά”. Εκ της ως άνω όλης οικοπεδικής εκτάσεως: α) τμήμα επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων σαράντα δυο και είκοσι τριών εκατοστών  (542,23τ.μ.) είναι ρυμοτομούμενο, εκ του οποίου τμήμα επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών διακοσίων τεσσάρων και τριάντα εκατοστών (204,30τ.μ.) κείμενο μεταξύ του υπ’ αριθμόν 14 Οικοδομικού Τετραγώνου της Κοινότητας Δροσιάς και του υπ’ αριθμόν 15 Οικοδομικού Τετραγώνου της Κοινότητας Σταμάτας ρυμοτομείται από τη Λεωφόρο Μαραθώνος και έχει αφεθεί στην κοινή χρήση, β) έκταση κατά τον τίτλο κτήσης επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων (1.000τ.μ.) με πρόσοψη  επί της Λεωφόρου Μαραθώνος βρίσκεται εντός σχεδίου και είναι άρτια και οικοδομήσιμη και γ)  από το υπόλοιπο τμήμα του, επιφάνεια εκτάσεως  κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων σαράντα πέντε και πενήντα επτά εκατοστών (1.445,57τ.μ.) βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμη. Η δε υπόλοιπη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης πεντακοσίων σαράντα δυο και είκοσι τριών εκατοστών ( 542,23τ.μ.) ρυμοτομείται από τη Λεωφόρο Μαραθώνος όπως προαναφέρθηκε και είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμη. Επί του ως άνω ενιαίου οικοπέδου υφίστανται δύο (2) κατοικίες και ένα (1) κτίριο αναψυχής και συγκεκριμένα Α) η μία (1) κατοικία αποτελείται από α) υπόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών εξήντα τριών και δεκαπέντε  εκατοστών (63,15τ.μ.), β) ισόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών εξήντα τριών και δεκαπέντε εκατοστών (63,15τ.μ.) και γ) πρώτο (Α‘) όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης εξήντα τριών και δεκαπέντε εκατοστών (63,15τ.μ.) Β) η δεύτερη κατοικία (2) αποτελείται από α) υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριάντα και είκοσι εννέα εκατοστών (30,29τ.μ.), β) ισόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τριάντα και είκοσι εννέα εκατοστών (30,29τ.μ.) και γ) πρώτο (Α‘) όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριάντα και είκοσι εννέα εκατοστών (30,29τ.μ.) Γ) το κτίριο αναψυχής αποτελείται από α) υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριακοσίων πενήντα πέντε (355τ.μ.), β) ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριακοσίων πενήντα πέντε (355τ.μ.) και γ) πρώτο (Α‘) όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριακοσίων (300τ.μ.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά:

(α)  παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία,

(β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,

(γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

(δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

(ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του,

(στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αγοράς του ως άνω ακινήτου έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 2α Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, να επισκεφτούν το ακίνητο σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή του, καθώς και ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf), κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

 

  1. Τίτλο κτήσης
  2. Στέλεχος οικοδομικής άδειας για ‘’προσθήκη καταστήματος και βοηθητικού χώρου’’
  3. Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο 1009/65 (1964)
  4. Τοπογραφικό Διάγραμμα πράξης αναλογισμού (2004)
  5. Τοπογραφικό Διάγραμμα (2016)
  6. Δήλωση υπαγωγής στο Ν.4495/17

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου του προς πώληση ακινήτου και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η  2α Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η υποβολή στο διαγωνισμό προσφοράς για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564), με την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «ένα ενιαίο οικόπεδο, μετά των επ’ αυτού κτιρίων και των πάσης φύσεως κτισμάτων ανεγερθέντων ή και μελλοντικών, των συστατικών, μερών, πραγμάτων, εγκαταστάσεων και παραρτημάτων του, το οποίο έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσης μέτρα τετραγωνικά δυο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά και ογδόντα εκατοστά (2.987,80τ.μ.) και βρίσκεται κατά τον τίτλο κτήσης εντός του υπ’ αριθμ. 14 Οικοδομικού Τετραγώνου της κτηματικής περιφέρειας της πρώην κοινότητας και ήδη Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής επί της Λεωφ. Μαραθώνος αριθμός  9 και στην ειδικότερη θέση “Άγιος Δημήτριος-Σπάτα” ή “Δροσιά”. Εκ της ως άνω όλης οικοπεδικής εκτάσεως: α) τμήμα επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων σαράντα δυο και είκοσι τριών εκατοστών  (542,23τ.μ.) είναι ρυμοτομούμενο, εκ του οποίου τμήμα επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών διακοσίων τεσσάρων και τριάντα εκατοστών (204,30τ.μ.) κείμενο μεταξύ του υπ’ αριθμόν 14 Οικοδομικού Τετραγώνου της Κοινότητας Δροσιάς και του υπ’ αριθμόν 15 Οικοδομικού Τετραγώνου της Κοινότητας Σταμάτας ρυμοτομείται από τη Λεωφόρο Μαραθώνος και έχει αφεθεί στην κοινή χρήση, β) έκταση κατά τον τίτλο κτήσης επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων (1.000τ.μ.) με πρόσοψη  επί της Λεωφόρου Μαραθώνος βρίσκεται εντός σχεδίου και είναι άρτια και οικοδομήσιμη και γ)  από το υπόλοιπο τμήμα του, επιφάνεια εκτάσεως  κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων σαράντα πέντε και πενήντα επτά εκατοστών (1.445,57τ.μ.) βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμη. Η δε υπόλοιπη έκταση εκ μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης πεντακοσίων σαράντα δυο και είκοσι τριών εκατοστών ( 542,23τ.μ.) ρυμοτομείται από τη Λεωφόρο Μαραθώνος όπως προαναφέρθηκε και είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμη. Επί του ως άνω ενιαίου οικοπέδου υφίστανται δύο (2) κατοικίες και ένα (1) κτίριο αναψυχής και συγκεκριμένα Α) η μία (1) κατοικία αποτελείται από α) υπόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών εξήντα τριών και δεκαπέντε  εκατοστών (63,15τ.μ.), β) ισόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών εξήντα τριών και δεκαπέντε εκατοστών (63,15τ.μ.) και γ) πρώτο (Α‘) όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης εξήντα τριών και δεκαπέντε εκατοστών (63,15τ.μ.) Β) η δεύτερη κατοικία (2) αποτελείται από α) υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριάντα και είκοσι εννέα εκατοστών (30,29τ.μ.), β) ισόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τριάντα και είκοσι εννέα εκατοστών (30,29τ.μ.) και γ) πρώτο (Α‘) όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριάντα και είκοσι εννέα εκατοστών (30,29τ.μ.) Γ) το κτίριο αναψυχής αποτελείται από α) υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριακοσίων πενήντα πέντε (355τ.μ.), β) ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριακοσίων πενήντα πέντε (355τ.μ.) και γ) πρώτο (Α‘) όροφο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριακοσίων (300τ.μ.)»,  προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου.

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate Μ. A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς.

Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του  παραπάνω ακινήτου και τον τρόπο καταβολής αυτού.

Οι υποψήφιοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση.
  2. Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.
  3. Υπογραφή του προσφέροντος.
  4. Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την αγορά του ακινήτου.

Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 2α Μαρτίου 2021, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού θα είναι η προσφορά με το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate Μ. A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος των προσφορών τους), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης του ακινήτου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate Μ. A.E. διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν τα ακίνητα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Τράπεζας Πειραιώς και της Πειραιώς Real Estate Μ. A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η μεταβίβαση των ακινήτων σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Τράπεζας Πειραιώς και της Πειραιώς Real Estate Μ. A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της Τράπεζας Πειραιώς για την κατακύρωση, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος πώλησης του ακινήτου. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τράπεζα Πειραιώς μεταβιβάζει το πωλούμενο ακίνητο όπως αυτό είναι και βρίσκεται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά του. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση του ακινήτου που τους ενδιαφέρει πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν το πωλούμενο ακίνητο από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζουν και ότι η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate Μ. A.E. δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος , του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα του πωλούμενου ακινήτου.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.