Εξαώροφο κτίριο καταστήματος και κατοικιών αποτελούμενο από δεκαέξι (16) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά του κάτωθι περιγραφόμενου ακινήτου. «Εξαώροφο κτίριο καταστήματος και κατοικιών αποτελούμενο από δεκαέξι (16) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί της Λάμπρου Κατσώνη 3, στη δημοτική ενότητα Νεάπολης Εξαρχείων, του δήμου Αθηναίων, Περιφερειακή Eνότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής».

 

Η Πειραιώς Real Estate A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μι- σθώσεις Α.Ε, προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφε- ρόμενη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την αγορά του κάτωθι ακινήτου ιδιοκτησίας της Πειραιώς Χρημα- τοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε:

Εξαώροφο κτίριο καταστήματος και κατοικιών αποτελούμενο από δεκαέξι (16) αυτοτελείς και ανεξάρ- τητες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί της Λάμπρου Κατσώνη 3, στη δημοτική ενότητα Νεάπολης Εξαρχείων, του δήμου Αθηναίων, Περιφερειακή Eνότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής. Το οικόπε- δο επί του οποίου έχει ανεγερθεί το παραπάνω κτίριο έχει εμβαδόν 158,18 τ.μ. Το κτίριο έχει κατασκευ- αστεί βάσει της υπ’ αριθμ. 4117/2001 οικοδομικής αδείας και έχει υποβληθεί δήλωση ένταξης στους Ν.4178/13 & Ν.4495/2017.

Βάσει αυτοψίας αποτελείται από έξι (6) οριζόντιες ιδιοκτησίες υπογείου συνολικής επιφάνειας 64,58 τ.μ. και δέκα οριζόντιες ιδιοκτησίες ανοδομής συνολικής επιφάνειας 533,79 τ.μ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά:

(α) παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία,

(β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συ- μπαράσταση,

(γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτή- των ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

(δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτω- χευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

(ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του,

(στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αγοράς του ως άνω ακινήτου έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 30η Ιουλίου 2019, να επισκεφτούν το ακίνητο σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή του, καθώς και ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία σε ηλε- κτρονική μορφή (αρχεία pdf), κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονι- κές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

  • Κουρμπέτη Βασιλική (τηλ. +30 210 7728436, Kourmpetiv@pbre.gr)
  • Κλώνη Άννα (τηλ. +30 210 9394361, KloniA@piraeusbank.gr
  1. Τίτλος κτήσης μετά του σχετικού πιστοποιητικού μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.
  2. Το στέλεχος της Οικοδομικής Άδειας με τις τυχόν αναθεωρήσεις αυτής.
  3. Τοπογραφικά Διαγράμματα, Διαγράμματα κάλυψης και κατόψεις ορόφων που συνοδεύουν την ανωτέρω Οικοδομική Άδεια.
  4. Φάκελος τακτοποίησης πολεοδομικών παραβάσεων (σχέδια τακτοποίησης και δήλωση ένταξης).

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέ- ροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδο- μένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου των προς πώληση ακινήτων και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης/επεξεργασίας τους για οι- ονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate

A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η 30η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Η υποβολή στο διαγωνισμό προσφοράς για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνη- σίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564), με την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά του κάτωθι περιγραφόμενου ακινήτου:

«Εξαώροφο κτίριο καταστήματος και κατοικιών αποτελούμενο από δεκαέξι (16) αυτοτελείς και ανεξάρ- τητες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί της Λάμπρου Κατσώνη 3, στη δημοτική ενότητα Νεάπολης Εξαρχείων, του δήμου Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής».

προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εται- ρία ταχυμεταφορών. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου. Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφο- ρών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς.

Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαι- ολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία προσφορά που θα αφορά το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του ακινήτου.

Οι υποψήφιοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιο- λογητικά:

  1. Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση.
  2. Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δε- δομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.
  3. Υπογραφή του προσφέροντος.
  4. Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την αγορά του ακινήτου.

Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στοόνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 30η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιο- λόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνι- σμού θα είναι η προσφορά με το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα. Η Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος των προσφορών τους), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστο- λή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης του ακινήτου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώ- σεις Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

Η Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε και η Πειραιώς Real Estate A.E. διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν τον Διαγωνι- σμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του καθώς και να μεταβιβάσουν το ακίνητο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Δι- αγωνισμό και καθ’οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή/εξαίρεση κλπ., ως και η μεταβίβαση του ακινήτου σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της Πει- ραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. για την κατακύρωση, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυ- τόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% του συνολικού τιμήματος πώλησης των ακινήτων. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλε- ται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. μεταβιβάζει τις πωλούμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες όπως αυτές είναι και ευρίσκονται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά τους. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφε- ρόμενοι πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση των οριζόντιων ιδιοκτησιών πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τις πωλούμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτές είναι κατάλληλες για τη χρήση που τις προορίζουν και ότι η Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate A.E. δε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των πωλούμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύο- νται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβά- σει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμε- τοχής στην παρούσα διαδικασία.