Αγορά τεσσάρων ορόφων/γραφείων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά εν συνόλω τεσσάρων (4) ορόφων/γραφείων και τριάντα (30) υπογείων θέσεων στάθμευσης σε κτίριο γραφείων και καταστη-μάτων που αποτελείται από τέσσερα (4) υπόγεια, ισόγειο και πέντε (5) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, και βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 326, στη δημοτική ενότητα Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου, Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.

 • Πειραιώς Real Estate A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Πειραιώς Leasing Χρηματοδο-τικές Μισθώσεις Α.Ε, προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την αγορά του κάτωθι ακινήτου ιδιοκτησίας της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε:

 

“Τέσσερις (4) όροφοι/γραφεία εν συνόλω και τριάντα (30) υπόγειες θέσεις στάθμευσης σε κτίριο γραφεί-ων και καταστημάτων, που αποτελείται από τέσσερα (4) υπόγεια, ισόγειο και πέντε (5) πάνω από το ισό-γειο ορόφους και δώμα, και βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 326, στη δημοτική ενότητα Χα-λανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου, Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής ”.

Το οικόπεδο επί του οποίου έχει ανεγερθεί το παραπάνω κτίριο έχει εμβαδόν 588,00 τ.μ.

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί βάσει της οικοδομικής αδείας υπ’ αριθμ. 29/94, με τελευταία αναθεώρηση αυτής την υπ’ αριθ. 1598/95 και έχει υποβληθεί δήλωση ένταξης στο Ν.4495/2017.

 

Κάθε ένας εκ των παραπάνω τεσσάρων (4) ορόφων/γραφείων, αποτελεί ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, η οποία καταλαμβάνει το σύνολο του ορόφου (πλην των κοινοχρήστων χωρών αυτού), έχει χρήση γραφείου και επιφάνεια 250,94 τ.μ. έκαστη. Οι τριάντα (30) υπόγειες θέσεις στάθμευσης έχουν επιφάνεια 11,00 τ.μ. έκα-στη. Όλες οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες διατίθενται μέσω της παρούσης ανακοίνωσης, είναι μισθωμένες.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά:

(α) παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία,

 • είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συ-μπαράσταση,

(γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτή-των ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

 

(δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευ-τικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

 

(ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του,

(στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αγοράς του ως άνω ακινήτου έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 9η Ιανουαρίου 2019, να επισκεφτούν το ακίνητο σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή του, καθώς και ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία σε ηλε-κτρονική μορφή (αρχεία pdf), κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονι-κές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

 • Στεργιώτου Εύη (τηλ. +302103739418, StergiotouE@piraeusbank.gr)

 

 • Δημητρακοπούλου Γεωργία (τηλ. +302109394774, DimitrakopoulouG@piraeusbank.gr)

 

 • Κλώνη Άννα (τηλ. +302109394361, KloniA@piraeusbank.gr)

 

 1. Τίτλοι κτήσης μετά των σχετικών πιστοποιητικών καταχώρησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλανδρίου.

 

 1. Το στέλεχος της Οικοδομικής άδειας υπ’ αριθμ. 29/94 της Νομαρχίας Αν. Αττικής Πολεοδομία Αγ. Παρα-σκευής, την υπ’ αριθμ. 627/94 Αναθεώρηση, την υπ’ αριθμ. 669/95 Αναθεώρηση, την υπ’ αριθμ. 1314/95 Αναθεώρηση, καθώς και την υπ’ αριθμ. 1598/95 τελευταία αναθεώρηση αυτής, της Νομαρχίας Αν. Αττικής, Πολεοδομία Αγ. Παρασκευής.

 

 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα κάλυψης και κατόψεις ορόφων που συνοδεύουν την ανωτέρω Οικο-δομική άδεια.

 

 1. Φάκελος τακτοποίησης πολεοδομικών παραβάσεων του Ν.4495/2017 (σχέδια τακτοποίησης και δήλωση ένταξης).

 

 1. Όροι συμφωνητικών μίσθωσης.

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλω-σης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πι-θανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου των προς πώληση ακινήτων και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

 

 • υποβολή στο διαγωνισμό προσφοράς για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνη-σίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564), με την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά εν συνόλω τεσσάρων (4) ορόφων/γραφείων και τριάντα (30) υπογείων θέσεων στάθμευσης σε κτίριο γραφείων και καταστημάτων που αποτελείται από τέσσερα (4) υπόγεια, ισόγειο και πέντε (5) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, και βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 326, στη δη-μοτική ενότητα Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου, Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής ”, προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρο-μική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών.

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινω-νίας του υποψήφιου.

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελλη-νική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφο-

ρών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών.

 

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε και η Πειραιώς Real Estate A.E. ουδεμία ευθύνη φέ-ρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς .

 

Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαι-ολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του παραπάνω ακινήτου.

 

Οι υποψήφιοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαι-ολογητικά:

 

 1. Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση.
 2. Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δε-δομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.
 • Υπογραφή του προσφέροντος.
 • Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την αγορά του ακινήτου.

 

Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφο-ρά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμ-βολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμ-βολαιογραφικό.

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 9η Ιανουαρί-ου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης του δια-γωνισμού θα είναι η προσφορά με το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα. Η Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε και η Πειραιώς Real Estate A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχο-ντες στον διαγωνισμό στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος των προσφορών τους), βελτίωση των προσφορών τους για την ανά-δειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης του ακινήτου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλο-γραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

 

 • Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε και η Πειραιώς Real Estate A.E. διατηρούν, κατά την απόλυ-τη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν τον Δια-γωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του καθώς και να μεταβιβάσουν το ακίνητο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Δι-αγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε και της Πειραιώς Real Estate A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή/εξαίρεση κλπ., ως και η μεταβίβαση του ακινήτου σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δι-καίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε και της Πειραιώς Real Estate A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

 

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της Πει-ραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε για την κατακύρωση, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% του συνολικού τιμήματος πώλησης του ακινήτου. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού δια-στήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

 • Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε και η Πειραιώς Real Estate A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

 • Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε μεταβιβάζει το πωλούμενο ακίνητο όπως αυτό είναι και βρίσκεται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά του. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι πρέ-πει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση του ακινήτου πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνι-σμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν το πωλούμενο ακίνητο από νομικής, πραγματι-κής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζουν και ότι η Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε και η Πειραιώς Real Estate A.E. δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα του πωλούμενου ακινήτου.

 

 • διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύο-νται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.
 • συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβά-σει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμε-τοχής στην παρούσα διαδικασία.