Εταιρική Διακυβέρνηση

Με σκοπό τη διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος και συμμορφούμενη με τις επιταγές του ν.2778/1999 και του ν.3873/2010, η Πειραιώς Real Estate Management έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ανταποκρίνεται στις διεθνείς πρακτικές για διαφάνεια, συνέπεια και βέλτιστη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της.