«Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως, κατά το τίτλο κτήσης, μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων σαράντα ενός και είκοσι πέντε εκατοστών (341,25 τ.μ.), κατά δεν την τελευταία γενομένη επακριβή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων σαράντα δυο και οχτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιοστών ( 342,875 τ.μ.) στο οποίο έχει ανεγερθεί επταώροφο κτίριο γραφείων με ισόγειο κατάστημα δυο υπόγεια γκαράζ και στέγη. Το εν λόγω κτίριο βρίσκεται επί της Ακτής Κονδύλη αρ. 4, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Πειραιά, στη θέση «Ζέα Λίμνης» ήδη στη Δημοτική Ενότητα Πειραιά, Δήμου Πειραιά, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής.»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, εκτάσεως κατά το τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών  τριακοσίων σαράντα ενός και είκοσι πέντε εκατοστών (341,25 τ.μ.), κατά δεν την τελευταία γενομένη επακριβή καταμέτρηση  μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων σαράντα δυο και οχτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιοστών ( 342,875 τ.μ.) και σύμφωνα με το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων σαράντα δύο (342,00) στο οποίο έχει ανεγερθεί  επταώροφο κτίριο γραφείων με ισόγειο κατάστημα δυο υπόγεια γκαράζ και στέγη. Αναλυτικότερα το κτίριο αποτελείται από : Α) Δεύτερο (Β’) υπόγειο όροφο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών  τριακοσίων τριών και τριάντα οκτώ εκατοστών (303,38 τ.μ.), που περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις σταθμεύσεως αυτοκίνητων και συγκεκριμένα τις υπό στοιχεία P8, P9, P10, P13, P14, P15 επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δέκα και ογδόντα εκατοστών (10,80 τ.μ.) εκάστη και τις υπό στοιχεία P11, P12,  επιφανείας μέτρων τετραγωνικών έντεκα και είκοσι πέντε χιλιοστών (11,025 τ.μ.) εκάστη, τον ελεύθερο χώρο ελιγμών αυτοκινήτων, τον ανελκυστήρα αυτοκινήτων ανόδου προς το πρώτο (Α) υπόγειο, το μηχανοστάσιο ανελκυστήρος, το κεντρικό κλιμακοστάσιο του ορόφου με το πλατύσκαλο αυτού, το φρέαρ ανελκυστήρος προσώπων, την κλίμακα πυρασφάλειας, την αντλία νερού, κάτω δε από τον όροφο αυτό υπάρχει και υπόγεια δεξαμενή,  B) Πρώτο (Α’) υπόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών  τριακοσίων τριών και τριάντα οκτώ εκατοστών (303,38 τ.μ.), που περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις σταθμεύσεως αυτοκίνητων και συγκεκριμένα τις υπό στοιχεία P1, P2, P3, P6, P7 επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών δέκα και ογδόντα εκατοστών (10,80 τ.μ.) εκάστη και τις υπό στοιχεία P4, P5,  επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών έντεκα και είκοσι πέντε χιλιοστών (11,025 τ.μ.) εκάστη και τον ελεύθερο χώρο ελιγμών αυτοκινήτων, τον ανελκυστήρα αυτοκινήτων καθόδου προς το δεύτερο (Β) υπόγειο, το κεντρικό κλιμακοστάσιο του ορόφου με το πλατύσκαλο αυτού, το φρέαρ ανελκυστήρος προσώπων, την κλίμακα πυρασφάλειας, Γ) Ισόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών  διακοσίων είκοσι έξι και δέκα πέντε εκατοστών (226,15 τ.μ.) που περιλαμβάνει την κεντρική είσοδο του κτιρίου, το φρέαρ ανελκυστήρος, το κεντρικό κλιμακοστάσιο με το πλατύσκαλο αυτού, έναν ενιαίο χώρο, την κλίμακα ανόδου προς το πατάρι και ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εννέα και είκοσι εκατοστών (9,20 τ.μ.), Δ) το πατάρι συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών  ενενήντα επτά και δυο εκατοστών (97,02 τ.μ.) που περιλαμβάνει έναν χώρο και την κλίμακα καθόδου προς τον ισόγειο όροφο,. Ε) Πρώτο (Α’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων δέκα έξι και σαράντα ενός  εκατοστών (216,41 τ.μ.), που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο ορόφου με το πλατύσκαλο αυτού, το φρέαρ ανελκυστήρος, την κλίμακα πυρασφάλειας, έναν ενιαίο χώρο και ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δεκαοκτώ και ενενήντα τεσσάρων (18,94) ΣΤ) Δεύτερο (Β’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων δέκα έξι  και σαράντα ενός  εκατοστών (216,41 τ.μ.) που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο ορόφου με το πλατύσκαλο αυτού, το φρέαρ ανελκυστήρος, την κλίμακα πυρασφάλειας, έναν ενιαίο χώρο και ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δεκαοκτώ και ενενήντα τεσσάρων (18,94), Ζ) Τρίτο (Γ’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων δέκα έξι κα σαράντα ενός  εκατοστών (216,41 τ.μ.) που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο ορόφου με το πλατύσκαλο αυτού, το φρέαρ ανελκυστήρος, την κλίμακα πυρασφάλειας, έναν ενιαίο χώρο και ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δεκαοκτώ και ενενήντα τεσσάρων (18,94), Η) Τέταρτο (Δ’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ενός και ογδόντα πέντε εκατοστών (201,85 τ.μ.) που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο του ορόφου με το πλατύσκαλο αυτού, το φρέαρ ανελκυστήρος, την κλίμακα πυρασφάλειας, έναν ενιαίο χώρο και ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριάντα τριών και πενήντα εκατοστών (33,50), Θ) Πέμπτο (Ε’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ενός και ογδόντα πέντε εκατοστών (201,85 τ.μ.) που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο ορόφου με το πλατύσκαλο αυτού, το φρέαρ ανελκυστήρος, την κλίμακα πυρασφάλειας, έναν ενιαίο χώρο και ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριάντα τριών και πενήντα εκατοστών (33,50),Ι) Έκτο (ΣΤ’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατό ενενήντα τεσσάρων και εβδομήντα εννέα  εκατοστών (194,79 τ.μ.) που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο ορόφου με το πλατύσκαλο αυτού, το φρέαρ ανελκυστήρος, την κλίμακα πυρασφάλειας, έναν ενιαίο χώρο και ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών πέντε και είκοσι εκατοστών (5,20).Το Δώμα συνολικής επιφάνειας μέτρων δέκα εννέα και πενήντα δυο εκατοστών (19,52 τ.μ.) που περιλαμβάνει τη στέγη και την απόληξη του ανελκυστήρος, την απόληξη του κλιμακοστασίου, τη βοηθητική σκάλα ανόδου προς το δώμα και το βατό δώμα. Το εν λόγω κτίριο έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομήσιμου σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις  που βρίσκεται στον Πειραιά, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Πειραιώς, στην κτηματική περιφέρεια του ομωνύμου Δήμου, ήδη της Δημοτικής Ενότητας Πειραιώς του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, στη θέση «Ζέα Λίμνης», εντός του υπ’ αριθμ. 110 Ο.Τ., του περικλειομένου από την Ακτή Κονδύλη και τις οδούς Μαυρομιχάλη – Κάστορος – Αρτεμισίου και επί της Ακτής Κονδύλη εφ’ ής φέρει τον  αριθμό τέσσερα (4)

 

Η Πειραιώς Real Estate M.A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την αγορά των κάτωθι ακινήτων ιδιοκτησίας της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. :

 

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως, κατά το τίτλο κτήσης, μέτρων τετραγωνικών  τριακοσίων σαράντα ενός και είκοσι πέντε εκατοστών  (341,25 τ.μ.), κατά δεν την τελευταία γενομένη επακριβή καταμέτρηση  μέτρων τετραγωνικών  τριακοσίων σαράντα δυο και οχτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιοστών ( 342,875 τ.μ.) στο οποίο έχει ανεγερθεί επταώροφο κτίριο γραφείων με ισόγειο κατάστημα δυο υπόγεια γκαράζ και στέγη. Αναλυτικότερα το κτίριο αποτελείται από : Α) δεύτερο (Β’) υπόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών  τριακοσίων τριών και τριάντα οκτώ εκατοστών (303,38 τ.μ.), που περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις σταθμεύσεως αυτοκίνητων και συγκεκριμένα τις υπό στοιχεία P8, P9, P10, P13, P14, P15 επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών δέκα και ογδόντα εκατοστών (10,80 τ.μ.) εκάστη και τις υπό στοιχεία P11,P12,  επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών έντεκα και είκοσι πέντε χιλιοστών (11,025 τ.μ.) εκάστη B) πρώτο (Α’) υπόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων τριών και τριάντα οκτώ εκατοστών (303,38 τ.μ.), που περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις σταθμεύσεως αυτοκίνητων και συγκεκριμένα τις υπό στοιχεία P1, P2, P3, P6, P7 επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών δέκα και ογδόντα εκατοστών (10,80 τ.μ.) εκάστη και τις υπό στοιχεία P4, P5,  επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών έντεκα και είκοσι πέντε χιλιοστών (11,025 τ.μ.) εκάστη. Γ) Ισόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών  διακοσίων είκοσι έξι και δέκα πέντε εκατοστών (226,15 τ.μ.). Δ) το πατάρι, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών  ενενήντα επτά και δυο εκατοστών (97,02 τ.μ.). Ε) Πρώτο (Α’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων δέκα έξι και σαράντα ενός  εκατοστών (216,41 τ.μ.). ΣΤ) Δεύτερο (Β’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων δέκα έξι και σαράντα ενός  εκατοστών (216,41 τ.μ.). Ζ) Τρίτο (Γ’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων δέκα έξι και σαράντα ενός εκατοστών (216,41 τ.μ.). Η) Τέταρτο (Δ’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ενός και ογδόντα πέντε εκατοστών (201,85 τ.μ.). Θ) Πέμπτο (Ε’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ενός και ογδόντα πέντε εκατοστών (201,85 τ.μ.). Ι) Έκτο (ΣΤ’) υπέρ του ισογείου όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων εκατό ενενήντα τεσσάρων και εβδομήντα εννέα  εκατοστών (194,79 τ.μ.). Το Δώμα συνολικής επιφάνειας μέτρων δέκα εννέα και πενήντα δυο εκατοστών (19,52 τ.μ.) και το βατό δώμα. Το εν λόγω κτίριο βρίσκεται επί της Ακτής Κονδύλη αρ. 4, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Πειραιά , στη θέση «Ζέα Λίμνης» ήδη στη Δημοτική Ενότητα Πειραιά, Δήμου Πειραιά,  Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής .

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά:

(α)  παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία,

(β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,

(γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

(δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

(ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του,

(στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αγοράς των ως άνω ακινήτων έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 22η Δεκέμβριου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, να επισκεφτούν τα ακίνητα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή τους, καθώς και ότι είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf), κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

 

  1. Τίτλο κτήσης
  2. Στέλεχος οικοδομικής άδειας ανέγερσης και εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
  3. Δήλωση υπαγωγής στο Ν.4178/13 και σχέδια/έγγραφα που συνοδεύουν την υπαγωγή (κατόψεις, τομή, διάγραμμα δόμησης, ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α)

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου των προς πώληση ακινήτων και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate M. A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η  22η Δεκέμβριου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

Η υποβολή στο διαγωνισμό προσφοράς για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου -νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate M. A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564), με την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως, κατά το τίτλο κτήσης, μέτρων τετραγωνικών  τριακοσίων σαράντα ενός και είκοσι πέντε εκατοστών  (341,25 τ.μ.), κατά δεν την τελευταία γενομένη επακριβή καταμέτρηση  μέτρων τετραγωνικών  τριακοσίων σαράντα δυο και οχτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιοστών ( 342,875 τ.μ.) στο οποίο έχει ανεγερθεί επταώροφο κτίριο γραφείων με ισόγειο κατάστημα δυο υπόγεια γκαράζ και στέγη. Το εν λόγω κτίριο βρίσκεται επί της Ακτής Κονδύλη  αρ. 4, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Πειραιά, στη θέση «Ζέα Λίμνης» ήδη στη Δημοτική Ενότητα Πειραιά, Δήμου Πειραιά,  Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής», προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου.

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η  Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate M.A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς.

Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά των παραπάνω ακινήτων και τον τρόπο καταβολής αυτού.

Οι υποψήφιοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση.
  2. Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.
  3. Υπογραφή του προσφέροντος.
  4. Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την αγορά των ακινήτων.

Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 22η Δεκεμβρίου 2020, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού θα είναι η προσφορά με το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα. Η  Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος των προσφορών τους), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης του ακινήτου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση  της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

Η Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν τα ακίνητα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate Μ. A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η μεταβίβαση των ακινήτων σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. για την κατακύρωση, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος πώλησης του ακινήτου. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. μεταβιβάζει το πωλούμενο ακίνητο όπως αυτό είναι και βρίσκεται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά του. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση του ακινήτου που τους ενδιαφέρει πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν το πωλούμενο ακίνητο από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζουν και ότι η Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος , του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα του πωλούμενου ακινήτου.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.