Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αγαπητέ Πελάτη / Συνεργάτη,

Την 25η Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
γνωστός ως GDPR, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για την Πειραιώς Real Estate Management. Η Εταιρεία τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δεν συλλέγει πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους από άλλες πηγές όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Στα πλαίσια της εναρμόνισής μας με τις παραμέτρους που καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, επιθυμούμε να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων μας. Παρακαλείστε όπως διαβάσετε και κατανοήσατε τα πιο πάνω. Σε διαφορετική περίπτωση και μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας, εάν επιθυμείτε τα στοιχεία σας να διαγραφούν από την βάση δεδομένων της Πειραιώς Real Estate Management παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε email στο privacy@pbre.gr ζητώντας τη διαγραφή των στοιχείων σας.