«Πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων εντός οικοπέδου κείμενου στο Δήμο Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, και επί της οδού Ασκληπιού, επί εκτάσεως της οποίας φέρει τον αριθμό 5 και πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων εντός οικοπέδου, το οποίο ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλλιθέας της Περιφέρειας Ενότητας του Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΜΟΛΥΒΑ» της κτηματικής περιφέρειας του άνω Δήμου και επί της οδού Δοϊράνης, στην οποία φέρει τον αριθμό 19, (πρώην 45) στο οικοδομικό τετράγωνο 74»,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά :

1) Ενός πολυώροφου σταθμού αυτοκινήτων που σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης αποτελείται από δύο (2) υπόγεια, ισόγειο, οκτώ (8) υπέρ του ισογείου ορόφους και κατασκευές δώματος και συγκεκριμένα: Το δεύτερο (β) υπόγειο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριακόσια εβδομήντα δύο (372,00τ.μ.).Το πρώτο (α) υπόγειο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριακόσια είκοσι εννέα (329,00τ.μ.). Το ισόγειο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα τέσσερα (254,00τ.μ.). Ο πρώτος (1ος) όροφος έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα τέσσερα (254,00τ.μ.). Ο δεύτερος (2ος), τρίτος (3ος), τέταρτος (4ος), πέμπτος ( 5ος), έκτος (6ος) και έβδομος (7ος) όροφος έχουν επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριακόσια και 0,80 (300,80τ.μ.) έκαστος. Ο όγδοος (8ος) όροφος έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια εξήντα και 0,80 (260,80 τ.μ.). Ένα τμήμα αυτού μέτρων τετραγωνικών εκατό ογδόντα και 0,80 (180,80τ.μ.) χρησιμοποιείται ως γκαράζ και το υπόλοιπο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών ογδόντα (80,00τ.μ.) έχει διαρρυθμισθεί σε τρία γραφεία. Οι κατασκευές του δώματος επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75τ.μ.) περιλαμβάνουν δύο αποθήκες και μηχανοστάσιο ανελκυστήρας. Η ανωτέρω πολυώροφη οικοδομή είναι κτισμένη εντός οικοπέδου κείμενου στο Δήμο Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, και επί της οδού Ασκληπιού, επί εκτάσεως της οποίας φέρει τον αριθμό 5 συνολικής επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης  μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα έξι (376,00τ.μ.).

Και 2)  Ενός  πολυώροφου κτιρίου Σταθμού  Αυτοκινήτων και Καταστημάτων επί οικοπέδου, που κατά τον τίτλο κτήσης, έχει έκταση μέτρων τετραγωνικών (933,39) τ.μ., το οποίο ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλλιθέας στη θέση «ΜΟΛΥΒΑ» και επί της οδού Δοϊράνης, στην οποία φέρει τον αριθμό 19, (πρώην 45) στο οικοδομικό τετράγωνο 74, το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Συγγρού, Χαροκόπου, Δοϊράνης και Ατθιδών. 

Σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, το ως άνω κτίριο Σταθμός Αυτοκινήτων  και Καταστημάτων αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο, (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε), (ΣΤ), (Ζ), (Η), (Θ)  και (Ι) ορόφους .

Αναλυτικότερα  η περιγραφή των ανεξάρτητων, διαιρεμένων, αυτοτελών και διακεκριμένων οριζοντίων ιδιοκτησιών κατά τον τίτλο κτήσης  έχει ως εξής: ΥΠΟΓΕΙΟ που  περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας (268,16) τ.μ. και Β)  χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων  που αποτελείται από (32) θέσεις στάθμευσης μετά των αναγκαίων χώρων προσπέλασης, επιφάνειας (681,47) τ.μ.. ΙΣΟΓΕΙΟ  όροφο που περιλαμβάνει Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους επιφάνειας (344,15) τ.μ. και Β) δύο καταστήματα και δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) τη με στοιχεία Κ1-ιδιοκτησία Κατάστημα, επιφάνειας (148,50) τ.μ.. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει κατά το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης τμήμα του ακαλύπτου χώρου, επιφάνειας (120,94) τ.μ., 2) την Κ2 ιδιοκτησία – κατάστημα, (επιφάνειας (140,92) τ.μ.. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει κατά το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης τμήμα του ακαλύπτου χώρου, επιφάνειας (103,50) τ.μ., 3) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , που αποτελείται από δύο θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου ελιγμών στάθμευσης, επιφάνειας (22,79) τ.μ., 4) το ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επιφάνειας (31,51) τ.μ.. ΗΜΙΩΡΟΦΟ που περιλαμβάνει Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους επιφάνειας  (375,09) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επιφάνειας (22,79) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επιφάνειας (31,51) τ.μ. Α ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1)  ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης  επιφάνειας (353,30) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  επιφάνειας (30,80) τ.μ.. Β ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, επιφάνειας (328,42) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  επιφάνειας (30,80) τ.μ. . Γ ΟΡΟΦΟ που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας  (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,  που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, επιφάνειας (328,42) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επιφάνειας (30,80) τ.μ. Δ ΟΡΟΦΟ που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους,  επιφάνειας (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, έχει επιφάνεια (328,42) τ.μ. και 2)  ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επιφάνειας (30,80) τ.μ. Ε ΟΡΟΦΟ,  που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας  (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου. προσπέλασης, επιφάνειας (328,42) τ.μ. και 2)  ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  επιφάνειας (30,80) τ.μ.. ΣΤ ΟΡΟΦΟ  που περιλαμβάνει Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, επιφάνειας (328,42) τ.μ. και 2)  ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  επιφάνειας (30,80) τ.μ.. Ζ ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας  (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, έχει επιφάνεια (328,42) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  επιφάνειας (30,80) τ.μ.. Η ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, επιφάνειας (328,42) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  επιφάνειας (30,80) τ.μ.. Θ ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους,  επιφάνειας  (270,72) τ.μ. και γ) τον υπόλοιπο ελεύθερο χώρο αυτού για στάθμευση αυτοκινήτων, επιφάνειας 359,22 τ.μ. I ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους  χώρους, επιφάνειας (35,96) τ.μ. και Β) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι το ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ που αποτελείται από δεκαοκτώ υπαίθριες θέσεις στάθμευσης μετά των αναγκαίων χώρων προσπέλασης, έχει επιφάνεια (535,18) τ.μ.

Η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την επιλογή αναδόχου για την αγορά  των κάτωθι ακινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ήτοι:

1] Ενός πολυώροφου σταθμού αυτοκινήτων που αποτελείται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης από δύο (2) υπόγεια, ισόγειο, οκτώ (8) υπέρ του ισογείου ορόφους και κατασκευές δώματος και συγκεκριμένα: Το δεύτερο (Β) υπόγειο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριακόσια εβδομήντα δύο (372,00τ.μ.).Το πρώτο (1) υπόγειο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριακόσια είκοσι εννέα (329,00τ.μ.). Το ισόγειο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα τέσσερα (254,00τ.μ.). Ο πρώτος (1ος) όροφος έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα τέσσερα (254,00τ.μ.). Ο δεύτερος (2ος), τρίτος (3ος), τέταρτος (4ος), πέμπτος ( 5ος), έκτος (6ος) και έβδομος (7ος) όροφος έχουν επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριακόσια και 0,80 (300,80τ.μ.) έκαστος. Ο όγδοος (8ος) όροφος έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια εξήντα και 0,80 (260,80 τ.μ.). Ένα τμήμα αυτού μέτρων τετραγωνικών εκατό ογδόντα και 0,80 (180,80τ.μ.) χρησιμοποιείται ως γκαράζ και το υπόλοιπο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών ογδόντα (80,00τ.μ.) έχει διαρρυθμισθεί σε τρία γραφεία. Οι κατασκευές του δώματος επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75τ.μ.) περιλαμβάνουν δύο αποθήκες και μηχανοστάσιο ανελκυστήρας. Η ανωτέρω πολυώροφη οικοδομή είναι κτισμένη εντός οικοπέδου κείμενου στο Δήμο Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, και επί της οδού Ασκληπιού, επί εκτάσεως της οποίας φέρει τον αριθμό 5 συνολικής επιφάνειας  σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα έξι (376,00τ.μ.).

Και 2] Ενός  πολυώροφου κτιρίου Σταθμού  Αυτοκινήτων και Καταστημάτων επί οικοπέδου, που κατά τον τίτλο κτήσης, έχει έκταση μέτρων τετραγωνικών (933,39) τ.μ.,, το οποίο ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλλιθέας στη θέση «ΜΟΛΥΒΑ» και επί της οδού Δοϊράνης, στην οποία φέρει τον αριθμό 19, (πρώην 45) στο οικοδομικό τετράγωνο 74, το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Συγγρού, Χαροκόπου, Δοϊράνης και Ατθιδών. 

Σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, το ως άνω κτίριο Σταθμός Αυτοκινήτων  και Καταστημάτων αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο, (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε), (ΣΤ), (Ζ), (Η), (Θ)  και (Ι) ορόφους .

Αναλυτικότερα  η περιγραφή των ανεξάρτητων, διαιρεμένων, αυτοτελών και διακεκριμένων οριζοντίων ιδιοκτησιών κατά τον τίτλο κτήσης  έχει ως εξής: ΥΠΟΓΕΙΟ που  περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας (268,16) τ.μ. και Β)  χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων  που αποτελείται από (32) θέσεις στάθμευσης μετά των αναγκαίων χώρων προσπέλασης, επιφάνειας (681,47) τ.μ.. ΙΣΟΓΕΙΟ  όροφο που περιλαμβάνει Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους επιφάνειας (344,15) τ.μ. και Β) δύο καταστήματα και δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) τη με στοιχεία Κ1-ιδιοκτησία Κατάστημα, επιφάνειας (148,50) τ.μ.. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει κατά το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης τμήμα του ακαλύπτου χώρου, επιφάνειας (120,94) τ.μ., 2) την Κ2 ιδιοκτησία – κατάστημα, (επιφάνειας (140,92) τ.μ.. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει κατά το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης τμήμα του ακαλύπτου χώρου, επιφάνειας (103,50) τ.μ., 3) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , που αποτελείται από δύο θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου ελιγμών στάθμευσης, επιφάνειας (22,79) τ.μ., 4) το ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επιφάνειας (31,51) τ.μ.. ΗΜΙΩΡΟΦΟ που περιλαμβάνει Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους επιφάνειας  (375,09) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επιφάνειας (22,79) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επιφάνειας (31,51) τ.μ. Α ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1)  ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης  επιφάνειας (353,30) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  επιφάνειας (30,80) τ.μ.. Β ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, επιφάνειας (328,42) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  επιφάνειας (30,80) τ.μ. . Γ ΟΡΟΦΟ που περιλαμβάνει Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους  χώρους, επιφάνειας  (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,  που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, επιφάνειας (328,42) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επιφάνειας (30,80) τ.μ. Δ ΟΡΟΦΟ που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους,  επιφάνειας (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, έχει επιφάνεια (328,42) τ.μ. και 2)  ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επιφάνειας (30,80) τ.μ. Ε ΟΡΟΦΟ,  που περιλαμβάνει Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας  (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου. προσπέλασης, επιφάνειας (328,42) τ.μ. και 2)  ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  επιφάνειας (30,80) τ.μ.. ΣΤ ΟΡΟΦΟ  που περιλαμβάνει Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, επιφάνειας (328,42) τ.μ. και 2)  ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  επιφάνειας (30,80) τ.μ.. Ζ ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας  (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, έχει επιφάνεια (328,42) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  επιφάνειας (30,80) τ.μ.. Η ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, επιφάνειας (270,72) τ.μ. και Β) δύο χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι 1) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ που αποτελείται από δεκαοκτώ θέσεις στάθμευσης μετά του λοιπού αναγκαίου χώρου προσπέλασης, επιφάνειας (328,42) τ.μ. και 2) ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  επιφάνειας (30,80) τ.μ.. Θ ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους,  επιφάνειας  (270,72) τ.μ. και γ) τον υπόλοιπο ελεύθερο χώρο αυτού για στάθμευση αυτοκινήτων, επιφάνειας 359,22 τ.μ. I ΟΡΟΦΟ, που περιλαμβάνει: Α) κοινόχρηστους και κοινόκτητους  χώρους, επιφάνειας (35,96) τ.μ. και Β) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, ήτοι το ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ που αποτελείται από δεκαοκτώ υπαίθριες θέσεις στάθμευσης μετά των αναγκαίων χώρων προσπέλασης, έχει επιφάνεια (535,18) τ.μ.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά:

(α)  παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία,

(β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,

(γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

(δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,

(ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του,

(στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αγοράς των ως άνω ακινήτων έχουν τη δυνατότητα  από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 7η Ιανουάριου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, να επισκεφτούν τα ακίνητα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή του, καθώς και ότι είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf), κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Για τον πολυώροφο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Ασκληπιού 5:

  1. Τίτλος κτήσης
  2. Στέλεχος οικοδομικής αδείας και αναθεωρήσεις αυτής
  3. Εγκεκριμένα σχέδια οικοδομικής άδειας (αρχιτεκτονικές κατόψεις, τοπογραφικό διάγραμμα)

Για το Κτίριο Σταθμού Αυτοκινήτων και Καταστημάτων επί της οδού Δοϊράνης 19,

  1. Τίτλος κτήσης

2.Στέλεχος οικοδομικής άδειας ανέγερσης και αναθεωρήσεων αυτής

  1. Εγκεκριμένα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια ανέγερσης και τις αναθεωρήσεις αυτής (αρχιτεκτονικές κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα, κλπ.)

Κατά την παραλαβή του ως άνω στοιχείου οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου των προς πώληση ακινήτων και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate M. A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η  7η Ιανουάριου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Η υποβολή στο διαγωνισμό προσφοράς για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά των ακινήτων  σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564), με την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «Πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων εντός οικοπέδου κείμενου στο Δήμο Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, και επί της οδού Ασκληπιού, επί εκτάσεως της οποίας φέρει τον αριθμό 5 και  πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων εντός οικοπέδου, το οποίο ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλλιθέας της Περιφέρειας Ενότητας του Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΜΟΛΥΒΑ» της κτηματικής περιφέρειας του άνω Δήμου και επί της οδού Δοϊράνης, στην οποία φέρει τον αριθμό 19, (πρώην 45) στο οικοδομικό τετράγωνο 74», προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών.   Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου.

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate M. A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς.

Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά στο συνολικά προσφερόμενο τίμημα για την αγορά εν συνόλω των παραπάνω ακινήτων και τον τρόπο καταβολής αυτού. Στην ως άνω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και επιμερισμός του προσφερόμενου τιμήματος ανά ακίνητο.

Οι υποψήφιοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση.
  2. Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.
  3. Υπογραφή του προσφέροντος.
  4. Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την αγορά των ακινήτων.

Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 7η Ιανουάριου 2021, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού θα είναι η προσφορά με το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την αγορά . Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate M.A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος των προσφορών τους ), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης των ακινήτων τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate M.A.E. διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν τα ακίνητα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Τράπεζας Πειραιώς και της Πειραιώς Real Estate M.A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η μεταβίβαση των ακινήτων σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Τράπεζας Πειραιώς και της Πειραιώς Real Estate M.A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτων σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της Τράπεζας Πειραιώς για την κατακύρωση, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του τιμήματος αγοράς των παραπάνω ακινήτων. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate M.A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τράπεζα Πειραιώς μεταβιβάζει τα πωλούμενα ακίνητα όπως αυτά είναι και βρίσκονται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά τους. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση των ακινήτων πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι υφίστανται εκκρεμείς δίκες με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τα πωλούμενα ακίνητα από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα  προορίζουν και ότι η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate M.A.E. δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος ή των υφιστάμενων εκκρεμοδικιών, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του σε σχέση με τα ανωτέρω.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.